Voetbalschool Balplezier

Matthijs Blijham

Algemene Voorwaarden Balplezier

Voetbalschool Balplezier biedt kinderen van 6 t/m 12 jaar gelegenheid tot het beoefenen van sport op tijdstippen die gelijk zijn aan die van naschoolse opvang.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Balplezier schriftelijk is bevestigd.
1.2 Afspraken met personeel binden Balplezier niet, tenzij schriftelijk door Balplezier bevestigd.
1.3 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Balplezier van welke aard dan ook.
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.

Artikel 2 – Definities
2.1: De klant: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de door Balplezier aangeboden diensten voor een kind met wie hij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden dan wel waarvoor hij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg of vervangende vergelijkbare wetgeving.
2.2: Het kind: het in 2.1 bedoelde kind van de klant.
2.3: Balplezier: De heer M. Blijham h.o.d.n. Voetbalschool Balplezier.
2.4: Middag: de enkele middag in de week dat een kind aan de activiteiten van Voetbalschool Balplezier mee kan doen.
2.5: Partijen: Balplezier en de klant.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst tussen de klant en Balplezier.
3.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4 – Aanmelding en inschrijving
4.1: Aanmelding voor deelname aan Voetbalschool Balplezier kan uitsluitend geschieden door inzending door de klant van het inschrijfformulier op de website van Balplezier (www.balplezier.nl).
4.2: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Balplezier geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen.
4.3: Balplezier stuurt binnen 48 uur na ontvangst van de aanmelding een bevestiging. Dit betekent nog niet dat een overeenkomst tussen de klant en Balplezier tot stand is gekomen. Balplezier start pas met activiteiten op een middag wanneer voor deze middag voldoende aanmeldingen (minimaal 10) zijn ontvangen.
4.4 Indien het maximum aantal deelnemers voor een middag bereikt is wordt het kind op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt hiervan bericht per email.
4.5: Deelname van een kind op de wachtlijst is mogelijk zodra een ander kind op de desbetreffende middag stopt. Hierbij bepaalt de volgorde van aanmelding wanneer een kind op de wachtlijst aan de beurt komt.
4.6: Zodra zijn kind aan een middag mee kan doen wordt dit de klant per email meegedeeld, vergezeld van de algemene voorwaarden en een eerste factuur. Door verzending van deze mededeling is tussen de klant en Balplezier een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen.
4.7: De factuur die de in 4.6 bedoelde mededeling vergezelt geldt voor de resterende middagen in de lopende maand. Deze factuur dient voldaan te zijn voor de eerste middag dat het kind aan de activiteiten van Balplezier deel zal nemen, bij gebreke waarvan het kind deelname geweigerd wordt, onverminderd de verplichting de factuur te voldoen.

Artikel 5 – Opzegging van de overeenkomst
5.1: De klant kan de overeenkomst opzeggen uitsluitend tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van een maand. Bij niet tijdige opzegging wordt de overeenkomst automatisch met een maand verlengd.
5.2: De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het kind de basisschool verlaat.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden
6.1: De maandelijkse kosten worden per maand rond de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarop de factuur betrekking heeft gefactureerd. De facturering betreft het aantal middagen in de desbetreffende maand en de hoogte van de factuur kan daardoor per maand verschillen.
6.2:Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.
6.3: Bij het uitblijven van tijdige betaling geldt het volgende:
1e herinnering
Indien er binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur, niet is betaald, wordt per mail een eerste herinnering verzonden. Hierbij worden € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrag inclusief administratiekosten moet vervolgens binnen 7 dagen op de rekening van Balplezier staan.
2e (laatste) herinnering
Is er na 17 dagen na ontvangst van de factuur nog steeds niet betaald, dan wordt per mail een laatste waarschuwing gezonden. Bovendien wordt zonder rechtelijke tussenkomst verdere deelname van het kind aan de activiteiten van Balplezier opgeschort totdat tot betaling is overgegaan.
Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. Tevens zal Balplezier de rekening aan een incasso bureau uit handen geven. De kosten van deze incasso komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Brengen en halen:
7.1: Voetbalschool Balplezier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten en ongevallen bij het halen en brengen naar de training

Artikel 8 – Ziekte
8.1: Bij ziekte van het kind is deelname aan de activiteiten van Balplezier niet mogelijk. Indien een kind bij de start van de activiteiten ziek blijkt te zijn zal de klant worden verzocht het kind op te komen halen.
8.2: Bij ziekte is artikel 7.4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 – Verwerking en beheer van persoonsgegevens
9.1: Balplezier houdt zich bij de verwerking en het beheer van persoonsgegevens aan het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
9.2: Balplezier verwerkt gegevens van/over de klant en het kind alleen in relatie tot zijn dienstverlening, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen. Dit geldt zowel voor de gegevens die Balplezier van de klant ontvangt als voor de gegevens die Balplezier ontvangt van een beroepsoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening.
9.3: Met de aanmelding van het kind verleent de klant toestemming voor de verwerking en het beheer van zijn gegevens en die van het kind.
9.4: Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft klant Balplezier ondubbelzinnig toestemming om alle tijdens activiteiten van Balplezier gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden, tenzij een klant vooraf via mail kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben.

Artikel 10 – Verplichtingen van de klant
10.1: De klant is verplicht bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind te melden op het inschrijfformulier of zodra de bijzonderheden zich voordoen. In overleg met de klant zal worden bekeken of deelname van het kind aan de activiteiten van Balplezier mogelijk is c.q. blijft.
10.2: De klant draagt er zorg voor dat Balplezier beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de klant tijdens de activiteiten van Balplezier.
10.3: De klant haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem halen. Bij niet nakomen van deze verplichting is Balplezier gerechtigd kosten in rekening te brengen.
10.4: De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Balplezier.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1: Activiteiten met kinderen brengt per definitie risico’s met zich mee. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen die tijdens de activiteiten een verwonding oplopen of ziek of besmet worden, maar ook allerhande andere risico’s zijn denkbaar. Balplezier tracht die risico’s zoveel mogelijk te beperken en neemt daartoe de redelijke eisen van veiligheid en zorg in acht. In geval van een schadeveroorzakende gebeurtenis wordt indien nodig door Balplezier een schaderapport opgemaakt, dat als bewijs dient behoudens de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Balplezier is niet aansprakelijk voor letselschade en/of voor schade als gevolg van diefstal van eigendommen van het Kind en/of de klant en of voor andere schade geleden door het Kind en/of door de klant in het geval dat Balplezier bij zijn activiteiten.
11.2: Balplezier is op gebruikelijke voorwaarden verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de door Balplezier verleende diensten.
11.3: De aansprakelijkheid van Balplezier is beperkt tot het bedrag waarop de door Balplezier afgesloten WA-verzekering aanspraak geeft, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een beperking van de aansprakelijkheid niet toestaat. De door Balplezier afgesloten WA-verzekering kent een beperking in het maximaal voor alle gevallen gezamenlijk uit te keren bedrag per jaar en in het maximaal aantal gevallen per jaar waarvoor een uitkering kan worden verstrekt. Een kopie van de geldende polisvoorwaarden ligt na daartoe vooraf gemaakte afspraak ter inzage voor de klant op de locatie van Balplezier.
11.4: Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens genoemde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, aanvaardt Balplezier geen aansprakelijkheid voor tijdens de activiteiten van Balplezier door het kind en/of de klant opgelopen schade in welke vorm ook, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid niet toestaat.
11.5: Aansprakelijkheid van Balplezier voor gevolgschade en voor immateriële schade is uitgesloten, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een dergelijke uitsluiting van de aansprakelijkheid niet toestaat.
11.6: Aansprakelijkheid van Balplezier voor opzet en/of (grove) schuld van werknemers en stagiaires van Balplezier is uitgesloten, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een dergelijke uitsluiting van de aansprakelijkheid niet toestaat.
11.7: Krachtens de geldende wetgeving is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent aansprakelijk voor schade die aan een derde wordt toegebracht door een kind dat de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. Het verdient dan ook aanbeveling – en Balplezier adviseert de klant – dat het kind is verzekerd krachtens een door de klant afgesloten gezins WA-verzekering. Balplezier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door een kind dat meedoet aan de activiteiten van Balplezier aan een derde of aan derden toegebrachte schade.
11.8: Indien het kind dat meedoet aan de activiteiten van Balplezier schade, materieel en/of immaterieel, toebrengt aan een medewerker van Balplezier, zoals door het aftrekken van een bril, het scheuren van kleding etc., is ieder der klanten jegens de betreffende medewerker en/of jegens Balplezier hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van die schade.
11.9: Een tekortkoming in de nakoming van de door Balplezier met de klant gesloten overeenkomst kan Balplezier niet worden toegerekend indien er sprake is van Overmacht. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan brand, storm, waterschade alsmede iedere andere omstandigheid die een locatie van Balplezier ongeschikt maakt voor de activiteiten van Balplezier zonder dat zulks redelijkerwijze aan Balplezier kan worden toegerekend. Een dergelijke omstandigheid is ook aanwezig indien de betreffende locatie dient te worden gesloten op last van het bevoegd gezag om een reden die Balplezier niet kan worden aangerekend, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het uitbreken van enige besmettelijke ziekte. Gedurende de periode van Overmacht worden de verplichtingen van Balplezier uit hoofde van de overeenkomst opgeschort.

Artikel 12 – Afwijking
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk of digitaal tussen Balplezier en de klant worden vastgelegd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1: Op alle rechtsbetrekkingen tussen Balplezier en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
13.2: Eventuele geschillen tussen Balplezier en de klant zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het werkgebied van Balplezier, behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven en/of Balplezier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de klant.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen ingediend worden bij Balplezier die deze klachten op zorgvuldige wijze zal behandelen.

Artikel 15 – Overig
Indien rechtens mocht komen vast te staan dat één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigbaar zijn, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel vernietigbare bepalingen vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk zal afwijken van het oorspronkelijke beding.